Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Szklabonyán született, 1847. január 16-án.

Apja Mikszáth János bérlő és kisbirtokos, anyja, Veres Mária családjából jeles evangélikus lelkész ősöket mutathat fel.

Tízéves koráig szülőfalujában élt, boldog gyermekkorának élménye egész pályáját végigkísérte.

1857-63-ban a rimaszombati protestáns algimnáziumban, 1863-66-ban a selmecbányai evangélikus líceumban tanult. Részt vett az önképzőkör munkájában, verseket, elbeszéléseket írt. Az érettségi után néhány félévig "mezei" joghallgató a győri jogakadémián (budapesti jogászkodása dokumentálhatatlan).

1869-ben a Fővárosi Lapokban kezdett publikálni, népies-didaktikus írásokat közölt az Igazmondóban és egyéb budapesti, illetve nógrádi lapokban.

Az 1870-es évek elejétől Mauks Mátyás szolgabírónál volt esküdt, majd ügyvédgyakornok Balassagyarmaton. 1871-ben meghalt apja. Ami a lelket megmérgezi című novellájával megnyerte az Igazmondó pályázatát.

1873-ban Pestre költözött, július 13-án titokban, a Mauks család beleegyezése nélkül összeházasodott Mauks Ilonával, korábbi principálisa leányával.

1873-74-ben újságíró és szerkesztő Budapesten (Hasznos Mulattató, Lányok Lapja, Magyar Néplap stb.). 1874-ben jelent meg első kötete (Elbeszélések), és halt meg néhány hetes korában elso gyermeke.

1875-ben írásaira nem talált kiadót, anyagi gondjai egyre nőttek. Felesége megbetegedett, s hazautazott szüleihez. Mikszáth ekkor, hogy a nélkülözésektől megkímélje, kierőszakolta a válóper megindítását.

 1875-78-ban magányosan, betegen és hihetetlen nyomorban élt a fővárosban. 1878. augusztus 1-jétol a függetlenségi párti Szegedi Napló újságírója lett. Kákay Aranyos No. 3. álnéven kiadott két publicisztikai kötetet (Még újabb fény- és árnyképek 1878; Szeged pusztulása 1879).

1880 decemberében Pestre költözött. 1881-től negyedszázadig a Pesti Hírlap munkatársa.

 1881-82-ben megjelent két sorsfordító novelláskötete: A tót atyafiak és A jó palócok.

 1882-től a Petőfi Társaság, 1883-tol a Kisfaludy Társaság tagja.

1882. december 31-én újra feleségül vette Mauks Ilonát. Házasságukból három fiúgyermek született: Kálmán, Albert és János.

 1887-től kormánypárti képviselő Illyefalván, 1892-tól Fogarason.

 1889-tol az MTA levelező, 1905-től tiszteleti tagja.

 1896-ban a Budapesti Újságíró Egylet elnöke. Önállóan is próbálkozott lapkiadással: Magyarország és Nagyvilág, Magyar Ifjúság, Országos Hírlap. 1888-tól a Singer és Wolfner-féle éves Almanach, 1902-1910-ben a Magyar Regényírók Képes Könyvtára szerkesztője.

 1904-ben megvette Szontagh Pál horpácsi birtokát.

 1910. május 16-án tartották országos jubileumát.

 1910. május 28-án hunyt el Budapesten.

Politikai nézeteit nem is közszereplése, hanem egész életmuve, s különösen karcolatai, rövid írásai rajzolják ki: a nemzetiségi kérdés megoldatlanságából adódó feszültségek, ebből következően a monarchia szükségszerű felbomlása, illetve a háború kitörése. Felmérte azt is, hogy nincs igazán erős, karakterisztikus vezető rétege az országnak.

Utolsó nagy műve, A fekete város 1910 olyan örökös csapdahelyzetként ábrázolja a magyar történelmet, amelyben a végzetes boldogtalanság legalább annyira természetes, mint a mindennapok kiszámíthatatlan abszurditása.

 Kései novellái a polgári civilizáció egyetemes válságáról beszélnek, a lét permanens fenyegetettségéről, az ártatlanság és a szépség kiszolgáltatottságáról .

 

Vissza az oldal tetejére >>>

 

Móra Ferenc

 

Móra Ferenc Kiskunfélegyházán született 1879. július 19-én, és Szegeden halt meg 1934. február 8-án.

Szegényparaszti családból származott, atyja foltozó szűcslegény majd mester, anyja kenyérsütő asszony.

Tanulmányait - a család szegénysége miatt - nehéz körülmények között végezte.

A budapesti egyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett, s közben a Magyarország című lap korektora volt. Csupán egy évig tanított mint segédtanár a Vas vármegyei Felsőlövőn. Innen még a század elején a Szegedi Napló munkatársaként került Szegedre.

A lapnak 1913 és 1919 közt főszerkesztője volt, majd haláláig állandó munkatársa maradt. Ez volt jóformán az egyetlen hírlap, amely nem állt a világháborús propaganda szolgálatába.

 1904-től a város Somogyi Könyvtárának és a Városi Múzeumnak őre. Tömörkény István 1917-es halála után a múzeum igazgatója.

Komoly értéket jelentenek az Alföldön és főleg a Szeged körüli őskori településeken ásatással feltárt anyagokról szóló tanulmányai: A kunágotai sírok (Régészeti tanulmány. Szeged, 1926). 1925-ben Olaszországban, 1929-ben Spanyolországban járt. Hírlapi cikkei, gondosan szerkesztett és tökéletes stilisztikai bravúrral felépített tárcái a szegedi Délmagyarország hasábjain jelentek meg.

 1922-től a Világ című szabadkőműves napilap munkatársa, majd annak megszűnése után a Magyar Hírlapban jelentek meg tárcái, az utóbbinak haláláig főmunkatársa volt. Tagja volt a Petőfi (1915) és a Kisfaludy Társaságnak (1931). Pályáját versírással kezdte (Az aranyszőrű bárány, elbeszélő költemény, Szeged, 1902; Szegénysoron, Szeged, 1905). Később is írogatott verseket (Könnyes könyv, Bp.,

Elbeszéléseiben és regényeiben a parasztság kiszolgáltatottságának egyik legérzékenyebb ábrázolója. Szépprózáját kitűnő mesélőkészség, higgadt humor és az élőbeszédhez közelálló világos, magyaros stílus jellemzi.

 Mint publicista játékosan, ironikus irányban is bátran bírálta a Horthy-korszak társadalmi igazságtalanságait és visszásságait. Ennek adott hangot a Hannibál feltámasztása című regényében, amely az író életében önállóan nem jelenhetett meg, csak 1955-ben adták ki Szegeden. Ebből a kisregényből készítette Fábri Zoltán 1956-ban a Hannibál tanár úr című filmjét.

 1905-ben ismerkedett meg Szegeden Pósa Lajossal, aki az ifjúsági irodalom felé fordította érdeklődését. 1905-től Az Én Újságom című gyermeklapba írt, 1922-ig több mint ezer írása jelent itt meg. Ifjúsági művei, amelyeknek ihlető anyagát gyermekkori élményei szolgáltatták, a magyar ifjúsági irodalom klasszikusává tették (Csilicsali Csalavári Csalavér, Kincskereső kisködmön, Dióbél királyfi). Meleg barátság fűzte Juhász Gyulához.

 Művei több idegen nyelven is olvashatók. Móra Ferenc munkássága történettudományi szempontból is jelentős: 1907 és 1914 között Csókán európai hírű kőkori telepet tárt fel, és a római kort kivéve Szeged környékén számos korszakból származó értékes leleteket hozott felszínre.

 1933-ban Karlovy Varyban gyógykezelték, ugyanezen év augusztusában meg is operálták. Halálát hasnyálmirigyrák okozta

  

Vissza az oldal tetejére >>>

 

Móricz Zsigmond (1879-1942)

Tiszacsécsén született, a családi hagyomány szerint 1879. június 29-én, az anyakönyv bejegyzése alapján július 2-án.

Apja, Móricz Bálint földmuves, építési vállalkozó; anyja, Pallagi Erzsébet református lelkészi családból származott. A jómódú parasztok közé magát felküzdő apát egyik csapás a másik után éri, cséplőgépe fölrobbant, bérelt malmukat elsodorta az árvíz. A tönkrement család Prügyre költözött, s a legnagyobb fiút, a hatesztendős Zsigmondot Túristvándiban lakó nagybátyjához, a gépkovács Pallagi Lászlóhoz adták. A gyermeket a nagyanya, az özvegy papné neveli.

 1888-tól ismét együtt Prügyön a család. 1890-ben kezdi meg tanulmányait a debreceni református kollégiumban, majd folytatja 1894-től a szintén nagyhírű Sárospatakon. Mivel rosszul tanul, egyedül érzi magát, másik anyai nagybátyja, Pallagi Gyula, a kisújszállási gimnázium fiatal igazgatója 1897-ben magával viszi, s itt érettségizik 1899-ben jó rendű eredménnyel.

 1899-1900-ban református teológiát, majd jogot tanult Debrecenben, a Debreceni Hírlap segédszerkesztoje volt. A Debreceni Ellenőr novelláját (A bécsi bútor), a Kisújszállás és Vidéke versét közölte.

 1900 októberében Budapestre költözött, jogot, majd bölcsészetet tanult, de tanári szakvizsgát nem tett. 1902-ben óraadó tanár a kisújszállási gimnáziumban, tisztviselő a kultuszminisztériumban, majd a Központi Statisztikai Hivatalban. 1903-1909 között Az

Újság című napilap munkatársa.

1903-06 között öt alkalommal vett részt népköltési gyűjtoúton Szatmár megyében; meséket, dalokat gyűjtött, a közben szerzett társadalmi tapasztalatok nagy hatással voltak írói fejlődésére.

 1905-ben házasságot kötött Holics Eugéniával (Janka). Kisfia születik, aki nyolchónaposan meghal. 1907-ben az Országos Monográfia Vállalat segédszerkesztője, Szatmár megye monográfiáján dolgozott. 1908-ban megjelent Erdő-mezővilága című állatmese-gyujteménye és Hét krajcár című novellája a Nyugatban. Ez utóbbit második gyermeke halálakor írta, mély megrendültségében, apai fájdalmában szakadt föl igazi hangja. "Igen késo volt, huszonnyolc éves korom után, mikor rájöttem, hogy voltaképpen csak azt lehet leírni, ami fáj. Ami megsebzi az embert."

 1909-ban közzétette első novelláskötetét (Hét krajcár), Ady üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé vált. A Nemzeti Színház bemutatta Sári bíró 1910 című színművét. Az új magyar irodalom elismert alakja lett.

 1915-ben haditudósítóként járta a frontot, riportokat írt, de háborús illúziói hamar eltüntek. Üdvözölte a polgári demokratikus forradalmat, 1918. december 1-jétől a megalakuló Vörösmarty Akadémia alelnöke, 1919 januárjában a Kisfaludy Társaság tagja lett; január 29-én Adyt búcsúztatta, februárban megírta A földtörvény kiskátéját. Kezdetben reményeket fuzött a Tanácsköztársasághoz, hadijelentéseket írt, füzetet a somogyi földműves-szövetkezetekről, több lap (Világszabadság, Vörös Lobogó, Fáklya stb.) munkatársa, tagja az írói direktóriumnak. 1919 tavaszáig bízik a változásokban, de májustól már nem tud együtt haladni a kommün egyre diktatórikusabb módszereivel.

 A kommün bukása után zaklatták, kizárták a Kisfaludy Társaságból, írásait egy ideig csak a Nyugat és az Est-lapok közölték, színdarabjait nem játszották. Visszavonult leányfalusi házába.

 1925-ben felesége öngyilkos lett. 1926-ban házasságot kötött Simonyi Mária színésznovel.

 1927-tol több felvidéki előadókörúton járt, megismerkedett az ottani magyar fiatalság radikális nézeteivel, 1931 márciusában erről cikket írt a Nyugatban, ezért több megye és a főváros konzervatív körei hazafiatlansággal vádolták.

 1929. december és 1933. február között Babitscsal közösen szerkesztette a Nyugatot. A folyóiratot igyekezett a "nemzeti koncentráció" orgánumává tenni, megszervezte a Nyugat-barátok Körét, könyvsorozatot tervezett, járta az országot, erdélyi, felvidéki, vajdasági, amerikai magyar szerzok írásait közölte, felkarolta az autodidakta paraszttehetségeket.

 1932-ben fiatal íróktól adott ki prózaantológiát (Mai dekameron), 1933-ban az Írók Gazdasági Egyesülete (IGE) elnökévé választották. Írói szemléletmódjára ekkor az induló, őt szellemi ősnek elismerő népi mozgalom volt legnagyobb hatással, megerosödött paraszti demokratizmusa. 1932-ben Rothermere-díjat kapott.

 1936-ban megismerkedett Littkei Erzsébettel (Csibe), több írásának modelljével. 1937-ben felbomlott házassága, Leányfalura költözött. 1940-ben Magveto címmel magyar irodalmi antológiát adott ki, népszerűsítési céllal átírta Kemény Zsigmond (Rajongók) és Tolnai Lajos (A nemes vér) regényét. 1939 decemberében Szabó Páltól átvette és szerkesztette a Kelet Népét.

 1942. augusztus 29-én - amikor Leányfalun, a telefonon meghallja, hogy Gyöngyi lányának gyermeke született, meghatottságában leejti a kagylót - agyvérzést kap.

 A budapesti Korányi klinikán 1942. szeptember 4-én, hajnali három órakor hunyt el.

Vissza az oldal tetejére >>>

 

Röszke az irodalomban

 

Uptaros hun fejedelem aranykincsei

 

"Imre a semlyékben bajmolódott a malacokkal, mikor a csősz odahujántott neki:

--Hó!

--No?

--Mán mögént vizslatik!

--A szőlőt?

--Azt.

--Kicsodák?

--Mögént azok. A két úrforma.

--Az Istenüket! - vágta Imre a szárvágót mérgesen a malacok közé, noha nem őrájuk haragudott. A malacot arra teremtette az Isten, hogy turkáljon, de mit turkálódzik itt már megint a két úrforma? Három hét óta negyedszer ténferegnek itt a kórságosak, a nyavalya törje ki őket.

Az egyik úrforma én vagyok, a másik Kotormány János, a szolgám. Csakugyan negyedszer taposkáljuk már a kis parasztszőlőt, ahol húsz esztendővel ezelőtt aranyabroncsot találtak.

Négy-öt szomszéd is itt céklézik velünk, azok már mind az én zsoldomban vannak, három hete korrumpáltam őket, az öregjét bőrszivarral, a sarjúját cigaretlivel."

Ezzel a jellegzetes fordulattal kezdődik Móra Ferenc tárcája a most a röszkei határba eső Nagyszéksós világhírű aranyleletének tanulságos históriájáról. Frissiben Aranyásás címmel már 1926. október 24-én közölte a Magyar Hírlap, majd Kincsásás halottal, címmel ugyanott 1932. július 20-án is. Ez utóbbi került be a halála után megjelent gyűjteményes kötetébe (Utazás a földalatti Magyarországon, 1934), s azóta ennek új meg új kiadásaiba.

A tárca Móra szokott derűs-gunyoros hangján, de történeti hitellel számolt be a Bálint Mátyástól furfanggal megszerzett ásatási engedélyről, a gazdag leletanyagról, amelynek nagy része két évtizede ebek harmincadjára került, szétszóródott, pedig "egy kubikos talicska félig lött vóna vele". Móra még most is kilencvenkilenc aranytárgyat megtalált a hitvány kis szőlőben, s a századikat remélte, amikor megreccsent az ásó egy szőlőtőke gyökerében. Mátyás gazda erre leállította az ásást: elhunyt asszonyával, Rózával ültette annak idején a szőlőt, s bármi hitványka termést hozott, nem hagyhatta...

 "Egyetlen halottja a kincsásásnak"- írta a szőlőtőkéről Móra, s innen a címváltoztatás is.

A Leletnek, viszont épp az az érdekessége, hogy bár sírmellékleteket tartalmaz, halott maradványainak nyoma sincs.

A nagyszentmiklósi kincs után legnagyobb és legértékesebb alföldi aranylelet közzétételét Móra fiatal kartársának, Alföldi Andrásnak engedte át (Leletek a hun korszakból és etnikai szétválasztásuk, 1932), majd alapos, monografikus földolgozását Fettich Nándor végezte el (Aszeged-nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet, 1953).

 Kiderült: azért hiányoznak a leletből emberi csontok, mert jelképes sír volt. A kor szokása szerint ugyanis, minthogy a szálláshelyétől távol elesett hőst nem tudták hazahozni, otthon ugyanolyan sírt készítettek neki, mintha maga is benne nyugodnék. Megtartották a halotti tort, mellé tették a társadalmi rangjának megfelelő tárgyakat is, halmot is emeltek föléjük.

Az ilyen kenotáfium kiemelkedő példája a nagyszéksósi - mutatott rá Harmatta János (Attila

és hunjai, 1986). Ez a leggazdagabb ismert hun lelet. "Ez nyilvánvalóan az egyik hun királynak volt a kenotáfiuma, aki távol a hun királyi szálláshelytől halt meg. A 430 körüli években egyetlen ilyen hun király volt, Uptaros, aki 430-ban a burgundok elleni hadjárat során a Rajnavidéken hunyt el. Így a szeged-nagyszéksósi hun fejedelmi lelet gazdag anyagával s a királyihatalom szimbólumaival, a virágkehellyel, minden valószínűség szerint Uptaros hun király kenotáfiuma lehetett."

 Az aranylelet megtalálásának kalandos történetét Kotormány János elmondta Takács Tibornak, s ő Móra "személye körüli miniszterének" többi emlékezésével együtt könyvbe mentette (Móra igazgató úr, 1961).

Több vidéki lapban is megjelent 1964 decemberében Kemény Istvánnak Móra és a nagyszéksósi kincsek címmel magától az írótól hallottakat híven megörökítő emlékezése. Végül a Magyar Nemzet 1974. február 16-án Szombathy Viktor Aranyat ástunk Móra Ferenccel című tárcájában, mint szemtanú arról is tudósított, hogy Bálint Mátyás tanyájának Móra keltette híre jeles pesti vendégeket csalt le 1926 októberében Nagyszéksósra. Egy napon meglepte Mórát kedves barátja és eszmetársa, Supka Géza, valamint a Nemzeti Múzeum két természettudós munkatársa, Lambrecht Kálmán és Szabó- Patay József. Ekkor már - és még - kedvező volt a fogadtatás: Mátyás gazda musttal kínálta vendégeit, a háziasszony pedig - Imre fiának felesége - tarhonyás csirkepaprikással meg túrós palacsintával.

 Az már csak a régészeti kutatás történetéhez tartozik, hogy alig egy hónappal Móra halála után, 1934 márciusában újabb leletek kerültek elő a nagyszéksósi homokból. Az időközben elhunyt Bálint Mátyás fia, Imre talált egy nagy aranycsészét néhány aprósággal együtt. El akarta adni valamelyik szegedi ékszerésznek. Rendőri segédlettel ment Kotormány a helyszínre, és szedte össze a maradékokat, majd Cs. Sebestyén Károly is talált még néhányat.

 

Rózsa Sándor Röszkén ugratta a lovát

 

Móricz Zsigmond már rég készült Rósza Sándorról regényt írni, de Móráéhoz hasonlatosan munkától hajszolt élete csak 1940-ben engedte meg, hogy tervének valóra váltásához lásson. Hamari halála azonban befejezetlenül hagyta a trilógiának tervezett regényfolyamot. Első kötetének (Rózsa Sándor a lovát ugratja, 1941) mindjárt az elején a helyszín - Röszke.

 Móricz 1940. január 12-én két előadást is tartott Szegeden, s ekkor ismerkedett meg Bálint Sándorral. A szegedi népélet legnagyobb tudósa nemcsak élőszóval gazdagította Móricz szegedi ismer

eteit, hanem készülő Szegedi szótárának céduláit is az író rendelkezésére bocsátotta. Elkísérte azután sok adatközlőhöz, nagynénjéhez, Ágnyis nénihöz, Tápén a Lelékhöz. Elvitte a levéltárba Sz. Szigethy Vilmoshoz, és kiment vele Alsóközpontra (a mai Mórahalomra) Balogh István, Röszkére pedig Kopasz Antal plébánoshoz is. Kopasz Antal - írta Bálint Sándor (A hagyomány szolgálatában, 1981) - jellegzetes parasztpap volt, kissé elparlagiaso

dott Szegedi, cívisivadék, akitől Móricz sok, természetesen inkább csak anekdotikus értesülést szerzett Röszke múltjáról, Rózsa Sándor személyes röszkei kapcsolatairól.

 Kétségtelen ugyanis, hogy a betyár rokonai, leszármazottai Röszkén éltek. A Lovasbetyár (ez az első fejezet címe) a röszkei kovácshoz jön patkoltatni, a kovács röszkeiként ismer föl Sándort, el is beszélgetnek a Rúzsákról, Sándor apjáról, a szájhagyomány szerint fölakasztott Rúzsa Andrásról.

Az ifjú csikós a lován, a Csillagon (ez a második fejezet címe) ábrándozik el a szegedi tanyavilágban lakozó szeretőiről, s a harmadik fejezetben ismeri meg a röszkei Veszelka Juliskát (A csillagok alatt). A negyedikben (Szegény paraszt - szegény ország) tűnődik el a lány apja, Veszelka Péter, no meg vele együtt Móricz, hogy m

ilyen a jobbágysors.

Csak a főispáni beiktatásra, installációra mi mindent kell a határból beszolgáltatniuk! Árpát, szénát, tyúkot, pulykát, bornyút, csirkét, kappant, kacsát, még tíz sütni való malacot is... "Kitű viszik el?... Hányat fog ebbül beadni Röszke?..."

 

Versek a faluról

 

Örvös Lajos (1923) 1945-46-ban a Délmagyarország munkatársa volt. Korábban Móricz Zsigmondnak segített a Kelet Népe szerkesztésében. 1941-ben jelent meg első verseskötete (Csillagok alatt), 1944-ben a második (Tücsök). Szegedről a Nemzeti Parasztpárt lapjához, a Szabad Szóhoz került, amikor kiadta harmadik verseskötetét. A szegénység dicsérete (1947) címmel. Ebben olvassuk Röszkei halászok című versét.

Elhagyatott füzesekben

felütjük a nádkalyibát,

kora reggel horgot vetünk,

mikor húznak a vadlibák,

bort nyakalunk, halat eszünk,

s bebarangoljuk a Tiszát.

 Még négy ilyen versszakban szól a halászok nevében, mindennapi munkájukat, szerény kedvteléseiket, jóízű étkeiket, italaikat megverselve. Az utolsót még idézem:

 Száz botunk a víz fölé nyúl,

varsáink a halra várnak,

petróleumláng se gyúl ki,

ha meghalunk egy vasárnap,

vállunkra vesszük a Tiszát,

s elindulunk a határnak.

 A Délmagyarország munkatársa volt László Ibolya (1929) is 1954-55-ben és tagja a szegedi írócsoportnak. Innen a kaposvári laphoz került, további sorsáról nem tudok. A vándorlás dicsérete (1955) című karcsú verses füzetét őrzöm. Második verseskötetében (Köznapi lobogás, 1963) olvasható Betyárok kútja című költeménye, amelyet először az Irodalmi Újság 1956. június 9-i száma közölt.

 Nagyon hatásos, szép képpel kezdi, ismeri a betyárhagyományt, amelyet Tömörkény Jelek a pusztán című elbeszélésében is megörökít: a csárdabeliek a gémeskút ágasával jelezték, nincs zsandár a környéken.

 Vén kút áll a röszkei határban,

régóta már csak önmagában néz.

Ágasa nincs, rég ledöntötték

vendégjelentő őrszemét.

 Bizonyára Móricz Rózsa Sándora ihlette a költőnőt, amint a betyárok, pandúrok, pásztorok emlékét idézi balladás hangú strófáiban. Az elaggott kút hajdan fültanúja volt betyárok vallomásainak, neki mindent elmeséltek:

 A portyákat, a pandúrok haragját,

erdők zúgását, kedvesük nevét,

s mohos mélyére mint nagy kőlapokra

úgy íródtak a szóval írt mesék.

E "vén krónikás", a bedőlt, odvas kút, amelyet nem látogat már ember, csak szél, felhő,

madár, s amelynek mélyén

már a szomjú száj

csorduló enyhet régen nem talál,

--sokat tudna beszélni az utókornak...

 

Takács Tibor (1927) Szegeden született. Előbb lett költő, mint újságíró, majd függetleníthette magát a szerkesztőségi robottól, és teljesen irodalmi munkásságának él. Idéztem már Móra igazgató úr című könyvét, amelyben Kotormány János visszaemlékezéseit öntötte formába. (Második kiadása is lett 1979-ben.)

Első verseskötete Szegeden jelent meg 1946-ban (A mindenség balladái). Utóbb prózára tért át, regényeket, főként történelmi regényeket írt, ír.

Röszkei szépanyám című versét az Élet és Irodalom 1958. január 31-én közölte. Benne is a Rózsa Sándor móriczi hagyománya bujkált. Sőt Krúdy névadása, "a betyárok csillaga" e verszáró szavaiban metaforaként forr a versbe.

 

 

Röszkei szépanyám, tanyák szép virága,

fullasztó éjszakák fölcsapódó lángja,

ha nappal, ha éjjel, csillagokkal, holddal,

megjött, akit vártál, szállt a virágos dal.

Közelben őrködtek szegénylegények,

pusztázók, szabadok, szeretőt kisértek.

Virághoz virágot, szépanyámhoz rózsát,

Rózsa Sándort, puszták kivert bujdosóját.

 Nyilván a családi hagyomány is erősítette a legendát, a röszkei ős szintén büszkén vallotta szeretőjének Sándort. Ám hiába várta, a szegedi tömlöcből nem volt visszatérés.

 Szépanyám könnyei a Tiszába hullnak,

tikkadt, száraz földön füvek megújulnak,

csak a fal nem dől le, sok vér tartja össze,

Rózsa hervad benne, bilincsbe kötözve.

Röszkei szépanyám záporesőt sírhat,

égről és pusztáról lehullott egy csillag...

 

Gyermekregény Röszkéről

 

Ugyancsak Szegeden szülte meg édesanyja Magyar Katalint (1940), de ő gyermekkorát Röszkén élte át. Első regénye (Hej, Krisztina! 1972) a Móra Kiadó népszerű Pöttyös sorozatában ennek a falunak ötvenes évekbeli rajzát örökíti meg. Ő is újságíróként kereste kenyerét, ma pedig az Arlin reklámügynökség vezetője. Két további regénye (Ének a küszöb előtt, 1985, Jeripusz, 1987) szintén az említett ifjúsági sorozatban látott napvilágot.

A Hej, Krisztina! önéletrajzi ihletése leplezetlen. Röszke (meg Alsóváros, Mórahalom, Szentmihálytelek) csak egyszer fordul ugyan benne elő, de utalásai a Dög-Tiszára, tájleírásai félreérthetetlenné teszik a helyszínt. Bizonyára sokan fölismerhetik a szereplők modelljeit.

Elsősorban az írót és testvéreit (a három Somogyi lányt: Borit, Krisztit, Mesikét), de a falubelieket (Nencsik meg Gergely Ákos tanító urat a kovács Vág Józsefet, a pék Fazekas Jenőt stb.) is. Fölidézhetik az 1952. augusztus 20-ai Szent István-napi búcsút. Kriszti - az író képmása - tizenkét éves akkor, s a regény végén, két évvel később búcsúzik a falujától, amikor a városba (Szegedre) készül gimnáziumba. Közben csínyeken, kalandokon esik át, fölbosszantja a fölnőtteket, mégis mindenki szívébe zárja, mert tiszta szívű és mindig az igazságot keresi. Még a kommunizmust is a maga naiv rajongásával hiszi: "szeretetországot" remél tőle. Egy csalódással végződő bakfisszerelem is színezi a szép leíró részletekben bővelkedő, kedves gyermekregényt.

 

<<< Vissza az elöző oldalra                                                                                                                  Vissza az oldal tetejére >>>