Az újkőkor

 

A neolitikum (újkőkor) gazdasági forradalmának lényege, hogy a lakosság fokozatosan áttért az élelemtermelő életmódra, vagyis juhot, kecskét, később szarvasmarhát tartott, és búzát, árpát termesztett. Így a korábbi vadászó, gyűjtögető életmódtól eltérően már kevésbé függött a természettől. Ebből következett a népesség nagyarányú szaporodása.

Röszkéről három helyről ismerünk a Körös-kultúrához tartozó leletanyagot (1., 2., 3. lelőhely). Lúdvár, ez a kis ártéri sziget, ma nem tartozik a község területéhez, az itteni ásatás azonban a kultúra időrendje és életmódja szempontjából fontos adatokat szolgáltatott.

 Az 1. lelőhelyen, a vasútállomásnál téglapiros színű, gömbös testű és kicsi peremű hombár töredékei kerültek elő. Az edény alsó részét rátett barbotin dísz borította, amely jelzi, hogy a Körős-kultúra fiatalabb szakaszában készült. A 2. lelőhelyen több más korú kerámiatöredék társaságában alacsony csőtalp került elő, amely a Körös-Stracevo kultúra jellegzetes darabja. A 3. lelőhelyen pedig csípett díszű kerámiatöredékek is voltak. Az edényeket körömcsípésekkel, kagylóvégek benyomkodásával, rátett plasztikus bordákkal díszítették. A bordákon gyakran ujjbenyomkodás látható.

E kultúra települései folyók, erek partján, valamint ártéri szigeteken találhatók. Egy telepet általában rövid ideig használtak. Az előbbiekre jó példa a 3. lelőhely. Itt az egykori ér északi oldalán lévő magas parton került elő jelentős mennyiségű kerámiatöredék. A telepeken eddig kétfajta háztípust sikerült megfigyelni: a szabálytalan négyszög alapú kunyhót és a fölmenő falú, nyeregtetős házat. Az utóbbi esetben oszlopokat ástak le, közéjük vesszőket fontak, majd ezt agyaggal, sárral kevert szalmával tapasztották be, a tetőt pedig náddal födték. A nyeregtetőre a Lúdváron talált házmodelltöredék a jó példa. A házak oromzatára több esetben bajelhárítás végett istenszobrot raktak. Egy átlagos ház alapterülete 6-8x4 m között mozgott.

A lakóházak mellett több esetben tártak föl olyan gödröket, amelyekből előbb agyagot bányásztak, később hulladékgödörként, néha temetkezőhelyül használták. A lúdváron föltárt egyik gödör fontos adatokat nyújt a Körös-kultúra életmódjához. Ennek a mintegy 2 méter mély gödörnek az alján szarvas- és őstulokcsontok kerültek elő. Fölötte juh- és kecskecsont következett, majd igen sok halcsont, helyenként 2-3 cm vastagságban halpikkely. Ezután sok kagylóhéj és rengeteg éticsigaház, melyeknek a hegye le volt törve. Ez a gödör jól bizonyítja, hogy az akkori ember életében a juh- és kecsketartás mellett mennyire fontos szerepe volt a vadászatnak.

 Halottaikat a településen belül temették el- de valószínűleg már fölhagyása után - az említett gödrökben. Zsugorított helyzetben helyezték őket a sírba, jobb vagy bal oldalukra fektetve, fejüket az élet színével, vörös okkerfestékkel vonták be.

A 4. lelőhelyen, Röszke belterületének keleti részén, a Sárosvölgyi-ér torkolatához közel, terepbejárás során került elő apró bütykökkel díszített sárgásbarna csőtalptöredék, valamint feketésszürke táltöredék. Az 5. lelőhelyen is hasonló kerámiatöredékeket találtak.

 Valószínűnek tartom, hogy ezek a leletek a Gorzsa-csoport kései korszakából valók. Ekkor a földművelés kezdett háttérbe szorulni, s megnőtt az állattartás jelentősége. Gorzsán a végső megtelepülés idején, tehát az újkőkor végén, rézkor elején élt emberek szakítottak a korábbi földművelő hagyományokkal. A rézkorban a fejlődés megtorpant, és ez a késői neolitikumhoz képest visszalépést jelentett. A helyi alapnépesség jórészt a kora rézkori Tiszapolgári-kultúrában élt tovább.

 

 

A rézkor

 Egy kis történelem

 A gazdálkodás alapja ekkor az állattartás. Főként szarvasmarhát tartottak, de jelentős volt a sertés, a kecske és a juh szerepe is. A nagy települések megszűnése és az állattartás előtérbe kerülése magyarázatot ad arra, hogy az eddig föltárt telepek kivétel nélkül egyrétegűek, és igen rövid ideig lakták őket. Az állandó helyváltoztató életmód miatt nagy szerepet kaptak a közösségi temetők. A temetőkben szabályos sírsorokat lehet megfigyelni. A férfiakat jobb, a nőket bal oldalukra fektették, rendszerint zsugorított helyzetben. A sírok tengelye általában a keletnyugati irányt követi. A férfisírokban az edényeken kívül hosszú kőkéseket, obszidián nyílhegyeket, kőbaltákat, buzogányokat, esetleg réz- és aranyékszereket helyeztek el. Néha több mint tíz edényt tettek az elhunyt mellé. A gazdag férfisírokban talált vaddisznó- vagy sertésállkapcsoknak föltehetően totemisztikus szerepük volt. A nők mellé edényeken kívül korong vagy hasáb alakú mészkőgyöngyöket helyeztek, amelyek füzérszerűen övezték derekukat.

 

A lelet

 Ismeretlen körülmények között került elő Röszkéről egy 17,2 cm hosszú kőkés, amely a Tiszapolgári-kultúrában jellegzetes. A 4. vagy 5. lelőhely környékéről származhat, és szórványleletként is jó bizonyíték arra, hogy a kora rézkorban Röszkén a Tiszapolgári kultúrához tartozó település vagy temető lehetett. Röszkéről ismeretlen körülmények között került elő két péceli edény. Az első szürkésbarna egyfülű bögre. Szalagfüle a perem fölé emelkedik, közvetlenül a perem alatt a hasvonalon két párhuzamos, tűzdelt pontsor fut körbe. A legalsó sorhoz ferdén vonalkázott háromszögek csatlakoznak. A másik kisebb méretű, egyfülű díszítetlen bögre.

 

 

A bronzkor

 

Egy kis történelem

 Már a rézkor végére, a bronzkor elejére jellemző a Dél-Alföldön a Kostoláci-csoport, amely nem önálló, hanem a Pécel-Bádeni-kultúra helyi változata. Az edényművességben erre az időszakra jellemzők a durva fölületű edények, amelyeknek sima peremét bemélyített vagy vízszintesen tagolt dísz választja el a kerámia testétől. A bronzkor Kr. e. 1900 körül kezdődhetett.

 

A lelet

 Klebelsbergi lelet

1928-ban a Klebelsberg-iskola helyén egy kisebb domb elhordásakor Doba Imre emberi csontvázakat talált. A "kuporgó" helyzetű csontvázak mindkét oldalán edények feküdtek (6. lelőhely). Móra Ferenc 1928. április 10-én föltárt itt egy sírt, melyben 90 cm mélyen nyugatkeleti tájolású, bal oldalára fektetett, zsugorított csontváz volt. Gerince mellett, a koponyától a sarokcsontig négy edényt talált.

.

 Április 16-án újabb két sírt tárt föl. A kelet-nyugati tájolású váz 120 cm mélyen, bal oldalán, zsugorított helyzetben feküdt. Koponyájánál egy, a csípőjétől a bokacsontjáig három edényt találtak.

 Az utolsó temetkezés szintén 120 cm mélyen került elő. A nyugat-keleti tájolású, bal oldalára fektetett, zsugorított csontváz bokacsontjai előtt és koponyája mellett egy-egy edény volt. Innen kerülhetett elő a két pécel-bádeni edény, de természetesen nem ezekből a sírokból származnak.

A Röszkén föltárt sírokat többen is értékelték. Bóna István az egyik nagyméretű tálat és a kétfülű fazekat a Pitvarosi-csoporthoz sorolta. A durvított felületű, ujjbenyomkodással tagolt bordával díszített fazekat a Kőtörési-csoportba helyezte. Kürti Béla a leletek kevertségét hangsúlyozta. Szerinte e sírokban a Pécel-Bádeni-kultúra, a Vatyai-kultúra, valamint azÓbéba-Pitvarosi és a Nagyrévi-kultúra leletei keverednek. Horváth Ferenc az Ada-csoportelkülönítése kapcsán vetette föl, hogy a röszkei leletek nem sorolhatók az Óbéba-Pitvarosi emlékanyagba, hanem az Ada-csoporthoz állnak közel.

 Röszkén az elhunytakat bal oldalukra fektetve, zsugorított helyzetben temették el. A balkáni eredetű Óbéba-Pitvarosi csoportban ismét föltűnik, hogy a halottakat nemek szerint elkülönítve temették el gazdag edénymelléklettel.

A röszkei kora bronzkori temetőben föltárt és hiányosan dokumentált három síralapján a leletanyagot nehéz értékelni. Az edények formája és díszítése alapján az Óbéba-Pitvaros-, az Ada- és a Kőtörési-csoport jöhet szóba. Ezeknek az elemeknek a keveredése azzal magyarázható, hogy a három sír átmeneti periódusból származik. Ez pedig leginkább a protonagyrévi időszakban vagy pedig a Kőtörési-csoport életének korai szakaszában képzelhető el.

 Röszkéről került elő egy kettős aranyhuzalból készített gyűrű. Hasonlók szép számmal fordulnak elő a kora bronzkorban. Elképzelhető, hogy valamikor ebben a temetőben helyezték el.

 

Sárosvölgyi lelet

 A 2. lelőhelyen, a Sárosvölgyi-ér partján 1885-ben a Sövényháza-szegedi Ármentesítő Társulat földmunkák alkalmával sírokat és különféle edényeket, bronzeszközöket, ékszereket talált.

A munkások a csontokat szétszórták, a tárgyakat megrongálták, az edényeket jórészt összetörték. A szegedi múzeumba került leletek közül a középső bronzkorra tehetők egy hordozható katlantűzhely darabjai, valamint egy fényezett felületű, kis ívű szalagfültöredék. Vattinai import kerámiára utal egy erős bordákkal tagolt, a perem alatt cikcakk dísszel ékesített fedőtöredék.

 A 2. lelőhelyen 1885-ben előkerült sírokban két kisebb agyagedényt találtak: mindkettő díszítés nélküli és szabadkézzel van formázva. A szegedi múzeumba került bronztárgyak jellegzetesek: pecsét- és laposkorong fejű tűk, kétosztatú, áttört szív formájú csüngők és elkeskenyedő végű bronz karperecek. Egy részük díszítetlen volt, némelyiket viszont vésett vonalkötegekkel ékesítették. Az egyik darabot hossz- és keresztirányú, nagyon finoman vésett motívumok emelik ki a többi közül. Négyzet alakú, két végükön pödrött és finoman vésett kis lemezek is előkerültek. Az egyik karperectípushoz hasonló bordázott gyűrű is megtalálható a leletanyagban.

 1989-ben Kocsik András az egykori lelőhelyen oszlopot ásott, s egy nyomott gömbös testű, vállvonalán besimítással hangsúlyozott, a hasvonalán lecsüngő dísszel ékesített kisebb edényt talált, melynek a peremrésze megsérült.

 "Röszke -Kószó-ház" megjelöléssel került a múzeumba hét bronz spirálcsőtöredék, két gyöngy, egy spirális drótból hajlított gyűrű, egy töredék, egy széles pántgyűrű, egy vékony pántkarperec-töredék, egy hosszabb és egy kisebb spirálgyűrű, három ép és két töredékes szív formájú csüngő. Ezek minden valószínűség szerint a 2. lelőhely halomsíros temetőjéből származnak.

 A Nagyszéksós 547. sz. tanyán 1933. október 10-én Oltványi József veremásáskor két spirális bronzkarperecet, kilenc spirális gyűrűt, bronzpitykét és egy tölcséres szájú, kihajló peremű, vállvonalán besimítással hangsúlyozott, nyomott gömbös testű, ívelt oldalú, a hasvonalon szimmetrikus bütyökkel díszített bögrét talált.

Valószínűleg itt is halomsíros temetővel kell számolnunk.

Nagyszéksósról való az a halomsíros bronzöv is, amely csak előkelő női sírokban fordul elő. Lehetséges, hogy kapcsolatba hozható az előbbi lelőhellyel. Az öv hossza 88 cm, legnagyobb szélessége 5,65 cm. Finom vésett motívum díszíti, de poncolt technika is fölfedezhető rajta. Főként V. alakú minták, hullámvonalak és vonalkötegek együtteséből alakult ki a rendkívül harmonikus összhatás.

 A 9. lelőhelyen, az egykori gazdakör épületéhez közel került elő több mint ötven kerámiatöredék. Díszítésük és formájuk alapján szintén a halomsíros kultúrához tartoznak. Így ezt a kisebb telepet a 2. vagy 8. lelőhelyen eltemetett népesség használta.

 

 

A vaskor

 

Egy kistörténelem

 Tájunkon a késő bronzkor végét, a korai vaskor kezdetét a Kr. e. IX. században kell keresnünk. Ekkor jelentős keleti bevándorlással kell számolni. A telepeken sok esetben megszűnt az élet, a temetkezési rítusban is változás következett be, és sok bronz kincsleletet rejtettek el. Ennek a keleti eredetű népességnek a nyomait Szeged-Öthalmon és Tápé-Lebőn is megtalálták. Így elmondható, hogy a Kr. e. IX-VII. században Röszke környékén is valamilyen keleti eredetű nép élt.

 

A lelet

 Röszkén a 17. és talán a 18. lelőhelyen kerültek elő szkíta kori leletek. A 17. lelőhelyen, a község keleti részén található egy 150x100 m kiterjedésű telep. Világosszürke korsótöredék, feketésszürke, csillámmal soványított kerámiatöredékek, valamint barna színű durva edénytöredékek is előkerültek. Nagy jelentősége van a kettős kannelúrával ellátott, perem fölé magasodó szürke szalagfültöredéknek. Ez egy szarvacskás fülű csészének a maradványa, amely a szkíta kultúrára mutat, és sok szkíta temetőben megtalálható. Pomázon egy hasonló töredék a Kr. e. VI. század második felére keltezhető sírleletből került elő. Ebből következik, hogy Röszkén korai szkíta település volt, amelynek kezdete a Hallstatt-D periódusra tehető. Ismeretlen körülmények között került elő egy valószínűleg Hallstatt-kori, bikonikus alakú bronzbuzogány és egy rovátkolással díszített bronzkarperec-töredék. A kelták Itália és Pannónia elleni támadása egyidejűleg zajlott le. Rómát Kr. e. 388-387-ben rabolták ki, s így valószínű, hogy a Dunántúlra a Kr. e. IV. század első harmadában törtek be. Ez a kelta hullám a IV. század második felében érkezhetett a Dél-Alföldre.

 Nagyszéksósról származnak kelta sírleletek: vaskardtöredék (a markolat és a hüvely felső része maradt meg), összehajtogatott vaslándzsa, kúpos, összekalapált köpűvel, hosszú, levél alakú, gerincelt testtel, kerek átmetszetű bronzhuzalból készített karika, ovális átmetszetű vaskarika. A kard és a lándzsa jó párhuzama található Reziben a 4. sírban. Itt LT B1C2 korú temető volt. A röszkei szórványleletek temetőből származnak, a koruk a Kr.e. III. század első fele lehet. Azoknak a hódító keltáknak a hagyatékáról lehet szó, akik Kr. e. 280-279-ben Delphoit is kirabolták.

 Röszke több lelőhelyéről ismerünk ún. jellegtelen őskori kerámiát. Ezek a díszítés nélküli, durva kerámiatöredékek, ha önmagukban kerülnek elő, elvileg az őskor bármelyik kultúrájához köthetők. Ha a durva kerámiatöredék a halomsíros kultúra jellegzetes edénytöredékeivel fordul elő, akkor joggal keltezhető a halomsíros időszakba. Némely esetben a zavart az is fokozza, hogy hasonló jellegű házi kerámiát a népvándorláskorban a szarmaták és az avarok is használtak.

 

 

Krisztus után

 

 A Kr. u. 1. évszázad első felében iráni eredetű és nyelvű nép költözött a Duna-Tisza közére. A korai szarmata (jazig) időszak leletei a Dél-Alföldön is előkerültek. A korai emlékek zömükben sírleletek.

 Hasonló korú a Nagyszéksósról, Szabó István földjéről, 1930-ban előkerült legömbölyített peremű, ívelt nyakú, nyomott gömbös testű, a hasvonal fölött kettős cikcakk dísszel ellátott fülesbögre.

 A szarmata településekre a négyzet formájú, kis méretű, földbe mélyített házak jellemzők. Sekélyen alapozott, fölmenő falú, vesszőfonatos, tapasztott falú épületeik is voltak. A félig vagy teljesen földbe mélyített kemencéket általában a házaktól távol helyezték el. A gazdasági épületek közé tartoztak a kerek ólak, melyeknek kúpos tetejük lehetett. Kutak, füstölőműhely, sőt kovácsműhely is előkerült. Az árokrendszer a közösség lakóterének elkerítésére szolgált. Sok verem volt a szarmata falvakban. Ezeket néha kitapasztották és gabonát tároltak bennük.

Jellegzetesek a 40-50 liter űrtartalmú tárolóedények is. A szabálytalan gödrök rendeltetése bizonytalan, talán agyagot nyertek belőlük. A falvak általában ártéri szigetekre vagy kisebb nagyobb vízfolyások magas partjaira települtek.

Az állattartás mellett a földművelésnek is jelentős szerepe van. Különösen fontos volt a lótartás, hiszen a korabeli történetírók a pikkelypáncélos szarmata lovasokat félelmetes harcosoknak írták le. Kerámiaművességükre a szürke, jól égetett és soványított, gyors korongon készült áru mellett jellemzők a kézzel formált edények. Tipikus ezeknek egyenetlenül meggyúrt nyersanyaga és rossz soványítása. Ebből a kézzel formált házi kerámiából többféle változatot ismerünk: hombárt, fazekat, valamint kisebb bögrét, amelyek már az 1. századtól előfordultak.

 

 

Hunok

 Egy kis történlem

 A 370-es években a belső-ázsiai eredetű hunok az alánok legyőzése után elérték a keleti gótok Dnyeszter és Don között elterülő földjét. Nomád lovastaktikájuknak köszönhetően a keleti gótokat is legyőzték, mire a nyugati gótok, a hunokat be sem várva, bebocsátást kértek a római birodalomba. 380-ban egy kisebb hun és alán katonai egység jelent meg Pannóniában.

A hozzájuk köthető íjhoz tartozó csontlemezeket a carnuntumi légiós táborban, valamint

Dunaújvárosban (Intercisa) is megtalálták. A hunok legnyugatibb ága először az Al-Duna mentén telepedett meg. A Duna-Tisza közén nagyobb számban a 400-as évek elején jelentek meg. A nyugati hun szárny fejedelme, Uldin, jó kapcsolatokat épített ki a kelet-római birodalommal, de igazából Honorius császár volt az, aki a hun szövetséget kitűnően kihasználta a germán népek ellenében. 436-ban a hun-római szövetség a burgundokra mért szörnyű csapást. A 420-as évektől kezdve a hunok és szövetségeseik egyre nagyobb hevességgel támadták Bizáncot.

A tehetetlen birodalom a békét csak évről évre növekvő mennyiségű arannyal tudta megváltani. A hun szállásterülethez legközelebb eső római provinciát, Pannóniát, a hunok 433-ban szerezték meg.

Az egész hun törzsszövetség élén Karaton állt. Oktar és Ruga, Attila atyjának, Mundzsuknak voltak a testvérei, valószínűleg megosztották egymás között a hatalmat. Oktar 430 körül, Ruga 434-ben halt meg. Az uralkodó halála után Bléda következett a trónon. Ő társuralkodónak maga mellé vette öccsét, Attilát, aki 445-ben meggyilkoltatta bátyját, és megszerezte az egyeduralmat.

 A hun szállásterület a 410-420-as évektől a Kárpát-medencében volt. A Duna-Tisza közének déli fele jöhet számításba, vagy esetleg a Körös és a Maros között levő terület. Attila 450-ben Honoria védelmében teljes császári hatalmat igényelt, de mivel nem kapta meg, az összecsapás nem maradhatott el. 451-ben a mai franciaországi Troyes község közelében volt az ókori Mauriacum, s itt folyt le a rómaiak és a hunok, valamint a két fél szövetségesei között a csata, amely döntetlenül végződött. 452-ben Attila kezére került Pávia, Milánó, és seregei Rómát is elérték. Az örök város érdekében maga Nagy Szent Leó pápa ment a hunok táborába. Kérése, valamint a hun sereget sújtó éhség és járvány visszavonulásra kényszerítette Attilát. Az "Isten ostora" a következő évben tisztázatlan körülmények között, agyvérzésben (?) meghalt.

Halálával megszűnt az erő, amely a hun birodalmat egybetartotta. 454-ben a gepidákkal az élükön föllázadt leigázott népek a pannóniai Nedao folyó mentén Ardarik vezetésével ütköztek meg a hunokkal. A hunok elbuktak, Attila legidősebb fia, Ellák is életét vesztette. A gepidák szerezték meg a hunok fő szálláshelyeit, miközben ők keletre szorultak.

 

A nagyszéksósi aranylelet

 A lelet

 A 67. lelőhelyről származik a máig legnagyobb és legjelentősebb hun aranylelet. 1926-ban aranytárgyak kerültek elő Nagyszéksóson, Bálint Mátyás szőlejében. Nagy részük a szegedi múzeumba, valamint a Fleissig-gyűjteménybe jutott, de egy részük elkallódott. Móra Ferenc az aranytárgyak nyomán jutott el Nagyszéksósra, de csak hosszas előkészítés után tudott ásatni. Az aranytárgyak egy körtefa alól kerültek elő. Móra és "személye körüli minisztere", Kotormány János már az első helyszíni szemlén egy aranycsatot talált. Bálint Imre elmondása szerint iskolás korában sok encsömbencsömöt találtak ott, és az iskolában sült tökért és almáért cserélték el őket.

Az így elcsereberélt leletek számát fél kubikostalicskára becsülte!

Mórának csak hosszas huzavona után sikerült engedélyt szereznie Bálint Mátyástól az ásatáshoz. A gazdát négyszáz pengő és minden aranytárgy után egy pengő illetett meg.

 A körtefa körül ástak, de a fában és a szőlőben nem tehettek kárt. 93 aranytárgy került elő, csontváz vagy temetkezésre utaló nyom nélkül. 1934-ben Bálint Imre egy összelapított aranycsészét és néhány apró aranytöredéket próbált eladni egy szegedi ékszerésznek. Rendőrségi bejelentés nyomán Kotormán János szállt ki a helyszínre és megállapította, hogy az aranytárgyak az 1926. évi ásatás helyszínéről származnak, ahonnan időközben még egy három darabra vágott arany csészefenék is előkerült. Cs. Sebestyén Károly március 21-24. között 564 m2-en a bolygatatlan homokig fölásatta és átszitáltatta a talajt, de csak négy aranytárgyat talált. 1965-66-ban még további három aranytárggyal bővült a leletek köre. Több mint kétszáz aranytárgyat számlál ez a mindezidáig páratlan leletegyüttes.

 A nagyszéksósi leletek a hun halotti torral függenek össze. A leletkörülmények és a párhuzamok azt igazolják, hogy ezt a tort gyakran a temetés után napokkal, esetleg hetekkel tartották. A szokás alapja az a hiedelem, hogy a halott lelke a halál után még egy bizonyos ideig a földön tartózkodik. Az előkelő elhunytakat általában magányosan és titokban temették el, nehogy kirabolják a néha több kiló arannyal eltemetett halottat. A tort, vagyis a végleges búcsúztatót sem a sírnál, hanem másutt tartották. Az ott elásott tárgyakat halotti áldozatnak szánták. Néha az elhunyt mását, esetleg szobrát is fölállították és ott az ősök kultuszának szellemében időnként áldozatot is bemutattak. Nagyszéksóson is ilyen áldozati helyet találtak.

Az elhunytat vagy a közelben, de inkább távolabb temethették el.

 Az aranytárgyakra jellemző a rekesztechnika, azaz a fölületükre szalagocskákat forrasztottak, azokból rekeszeket képeztek, amelyekbe leginkább piros almandint helyeztek. A kő alá sima ezüst-vagy aranylemezt tettek, amelyet néha finoman recéztek, hogy a kő ragyogása jobban érvényesüljön. A vékony aranylemezek egy részébe ponccal pikkelymintákat ütöttek. Ez a díszítési mód leginkább kard-, és tőrhüvelyeken, nyergeken és tegezeken fordult elő.

Az elektronkehely és egy aranycsat jellemezheti legjobban az ötvöstechnikát. A tömör elektroncsésze olvadás következtében erősen eltorzult, de a restaurálása a szakember jó munkáját dicséri. A 4 mm széles perem enyhén ki van hajtva. A kerek áttörésekben egykor üveg és hegyikristály betét volt. A kerek nyílások szélét elvékonyították, majd az áttörések külső felére vékony körgyűrűt forrasztottak és ezeket hajlították rá a betétekre. A rövid, tölcsérszerű talpat keményforrasztással illesztették a kehelyhez. A láb belső oldalán görög nyelvű karcolt fölirat van. A darab a tömör arany nyakpereccel együtt az elhunyt magas rangját igazolja.

A csat vöröses színű aranyból készült, és keményforrasztással összerakott négy rekeszből áll. Alulra vékony aranylemezt szögeztek, amely a csattest elején hurkot alkot, hogy a csatrész összekapcsolódhasson a testtel. A csat tojásdad alakú, előrehajló pecekkel készült. A szíjat egykor a rekeszek és a vékony aranybádog közti 2 mm széles részbe illesztették. A rekeszekben lévő piros almandinnak ma már csak a nyomai vannak meg.

Többször megkísérelték az előkerült leletek alapján rekonstruálni a tárgyakat. Erre a jobb megfigyelési körülmények között napvilágot látott fegyverek, lószerszámok stb. nyújtottak segítséget. Ezek alapján a következő leletegyüttest sikerült meghatározni:

 1. Arany nyakperec.

2. Arany díszöv csattal, szíjvégekkel és övveretekkel.

3. Kardnak és hüvelyének aranyveretei és borítása.

4. Arany csizmaveretek csattal, kisszíjvégekkel.

5. Tőr markolatának és hüvelyének aranyborítása.

6. Kés markolatának és hüvelyének arany- és ezüstborítása.

7. Kés hüvelyének aranyborítása.

8. Valószínűleg íjhoz tartozó aranylemez.

9. Tegez aranyborítása.

10. Korbács nyelének aranyborítása.

11. Nyereg és lószerszám aranyveretei. A nyerget halpikkelydíszes aranylemezzel vonták be, a kápákat almandinnal ékesített aranylemezszalagok borították.

12. Az előzőkhöz hasonlóan díszített nyereg és arany kantárveretek.

13. Elektronkehely. A görög föliratos edény korong alakú áttöréseiben egykor hegyikristály és színes üveg volt.

14. Elektron ivóedény.

15. Fa ivóedény aranyveretekkel.

16. Fa ivóedény az előzőhöz hasonló aranyveretekkel. Elképzelhető, hogy az aranyveretes fa ivóedények száma négy-hat volt.

 

 

Az avarok

 

Egy kis történelem

 A 6. század első harmadában egy germán nép, a longobárd jelent meg a Dunántúlon, és később a Dráva-Száva közén is. A Duna-Tisza közén föltétlenül számítani kell a tovább élő szarmata lakossággal. A Duna-Tisza közének középső és déli részén a 470-es évekig egy kis germán nép, a szkír élt. A longobárdok beköltözése után a Duna-Tisza köze valamiféle határsáv, gyepű szerepet tölthetett be. Röszke területe a gepida királysághoz esett közel, ezért a Tisza jobb partján is lehettek kisebb gepida telepek vagy katonai előőrsök, különösen a gepida-longobárd viszony kiéleződése után.

A Kínától Közép-Ázsiáig húzódó zsuan-zsuanok birodalmát 552 körül lázadó alattvalóik, a türkök döntötték meg. A Közép-Ázsiában lévő heftalita birodalmat a türkök és a perzsák közös hadjáratai 557-ben számolták föl. 562-ben az Al-Dunánál megjelenő avarok között mind belső, mind közép-ázsiai népcsoportok is lehettek. II. Justinianus bizánci császár nem engedte birodalma területén az avarok letelepedését. A gepida királyságot körülvevő magas hegyek akadályozták az avarok behatolását a Nagyalföldre. Ezért az Elba folyónál próbálkoztak, és 566-567 fordulóján magát a frank királyt, I. Sigebertet is fogságba ejtették, majd az avarok kagánja szövetséget kötött vele. 567-ben a gepidák által megszállt Sirmiumot megtámadták a longobárdok, de a gepidákat támogató bizánciak az immár két tűz közé került longobárdokra súlyos vereséget mértek. Ezért jöttek kapóra I. Sigebertnek az avarok, mert sógora, Alboin longobárd király segítséget kért tőle. Az avarok és a longobárdok szövetséget kötöttek. Baján kagán az előnyös szerződés értelmében megkapta a longobárd állatállomány felét, és a gepidák országát is neki ígérték. Az avarok a Duna-könyök tájáról megtámadták a gepidákat, és súlyos vereséget mértek rájuk. Még királyuk, Kunimund is életét vesztette. A longobárd király nem sokáig örülhetett győzelmének, mert rájött, hogy sokkal veszedelmesebb szomszédot kapott a gepidáknál. Ezért 568 áprilisában átengedte "szövetségesének"Pannóniát, és népével Észak-Itáliába költözött. Ezzel szinte az egész Kárpát-medence az avarok uralma alatt egyesült.

 

A lelet

 A 70. lelőhelyen, Feketeszélen, Ördögh György birtokán, gerendás kubikolással földet termeltek ki, és ezüst fülbevalók, valamint dinnyemag alakú gyöngyök kerültek elő. Tömörkény István 1902. február 11-én három melléklet nélküli sírt tárt föl. Márciusban földkitermeléskor ismét kerültek elő leletek. Közülük figyelemre méltó egy 10 cm hosszú, 4 cm széles vas nyílcsúcs. Március 4-én Tömörkény ismét három sírt tárt föl, és ezzel az előkerült sírok száma húszra emelkedett, amelyek a munkások szerint a legkülönbözőbb tájolásúak voltak. Az első sírból, a medence tájáról apró vasdarabok kerültek elő. A második sírban északnyugatdélkeleti tájolású csontváz volt, a lábánál lókoponya, alatta lólábszárcsontok. A lókoponyánál előkerült két honfoglalás kori, vállba kovácsolt fülű kengyel is és egy vaszabla. Az emberi váz mellett vaskés és vascsat volt. A harmadik sírban az egyik munkás egy fél zablakarikát talált.

Március 24-én Tömörkény az előző föltárás helyétől kutatóárkokat ásatott. Ezekben sírokat tárt föl: nyugat-keleti tájolású férficsontváz, jobb oldala mellett vaskéssel; nyugat-keleti tájolású férfiváz, a bal lábszárcsont mellett vaspenge; zsugorított csontváz két bronz fülbevalóval, az egyik alján henger alakú függővel, csípőjénél orsókarika.

1905. március 20-24. közt Móra Ferenc a fönti lelőhelytől nyugatra kétszáz lépésre hat kutatóárkot húzatott, de sírok nem kerültek elő. Ezek után az eredeti helyszíntől keletészakkeletre 70 m2 területet tárt föl, amelynek eredményeképpen 11 sír került elő. Az első és negyedik sírban egy-egy férficsontváz feküdt, a hatodikban egy nő, a hetedikben egy kisgyermek volt eltemetve minden melléklet nélkül. Mind a négy sír mélysége kb. 2 m volt. A második sírban másfél méter mélyen feküdt egy koponya nélküli csontváz. Mellékletei között vaskést, életfamotívummal díszített, áttört, gyöngykeretes nagyszíjvéget, hasonló motívumú, de kisebb méretű kisszíjvéget, öt darab áttört kisméretű csuklós övveretet, egy mellékszíjveretet, valamint egy szíjbújtatót talált. A harmadik sírban a földszintől alig negyven centiméterre egy zsugorított helyzetű férficsontváz feküdt. Az ötödik sírban egy 1,9 m mélyen eltemetett férfiváz, mellette laposindával díszített bronzcsat volt. Ezek a sírok az 1902-ben föltárt terület északkeleti folytatásában voltak, és valószínűleg a temető szélén lehettek, mert itt Móra már nem talált több temetkezést, és így áttért a temető keleti folytatására, ahol a nyolcadik sír feküdt 2,4 m mélyen. A férficsontváz mellett vaskést és két vascsatot talált. Ettől a sírtól délre, körülbelül 3 méterre találta meg a 2 m mélyen fekvő férficsontvázat, amely az előzőkhöz hasonlóan rossz megtartású volt. A váz fölött 30-40 cm magasságban tyúkcsontokra, két lófogra és apró, égett csontokra bukkant. A csontváz mellett vaskést, vaspecekkel ellátott bronzcsatot, lapos bronzkorongot, közepén szögeccsel, vékony ezüstlemezeket és egy bronzlemezből készült sima kisszíjvéget talált. A tizedik sír az előbbitől keletebbre került elő 2,2 m mélységben. Benne jó megtartású női csontváz feküdt, bal vállánál orsókarika, bal halántékánál pasztagyöngy csüngődíszű fülbevaló, medencéjénél két vékony bronzkarika volt.

A föltárás alig van dokumentálva, így a szűkre szabott leírások alapján nehéz értékelni a temetőt. Az 1902-i ásatáskor előkerültek szórványként dinnyemag alakú késő avar kori gyöngyök, de honfoglalás kori nyílcsúcsok is. A lábhoz tett lóbőrős rítussal elhantolt férfit a 10. században temették el. Az 1902-i föltárás alkalmával késő avar és honfoglalás kori sírokra bukkantak. Az 1905. évi föltáráskor az első ásatás helyszínén késő avar kori temetkezéseket találtak. A második és az ötödik sír leletanyaga a 8. század végére vagy a 9. század elejére utaló temetkezéseket tartalmazott. Az 1905-i föltárás utolsó helyszínén kerültek elő olyan leletek, amelyek a közép avar korra keltezhetők.

A mellékletek alapján a temetkezések a 7. század második felében kezdődhettek, és még a 9. század elején is folytatódtak. A honfoglalás kori sírok érdekessé teszik a temető értékelését.

Az avarság bizonyos részei megérték a honfoglalást, talán elég utalni a Szarvas-Kákapusztán föltárt temetőre. A feketeszéli második és ötödik sír a temető szélén került elő, és a 9. század elején temetkező avarság leletanyagát tartalmazta. A honfoglalás kori sírok jelenléte a nem kellően dokumentált ásatás alapján azt is jelenthetné, hogy a Röszke területén élt avarság megérte a honfoglalást, de valószínűbb, hogy a honfoglalók - nem tudván a korábbi sírokról ugyanott nyitottak temetőt, ahol az avarok.

Röszke területén a terepbejárások során számos avar telep nyoma és nagy mennyiségű korongolatlan házi kerámia került elő. Általában díszítetlenek, ritkábban bekarcolt hullámvonallal vannak díszítve. Peremük egyenes, enyhén kihajló, lekerekített, a perem külső fölülete ujjbenyomkodással van tagolva. Színük sárgásbarna, gyakran füstfoltosak. Az edényeket sokszor agyagbevonattal látták el, majd ezt elsimították. A 74. lelőhelyen, egy földháton került elő egy nagy kiterjedésű avar település. A kerámiatöredékek kisebb-nagyobb foltokban sűrűsödtek, és ez házakra, gödrökre stb. utal. Három lelőhelyből jellegzetesen 9. századi emlékek kerültek elő. Az 52. és 68. lelőhely a rácsmintás pecsétlővel díszített, kézzel formált kerámiatöredék miatt kiemelkedő jelentőségű. Ezt a kis számban megtalált kerámiatípust úgy díszítették, hogy egy fából faragott nyomódúcot nyomkodtak az edény testébe. Ennek az edénynek az előfordulása egyértelműen a késő avar korra tehető. A 75. lelőhely bográcsfüle szintén erre a korszakra utal. A töredékek alapján ez a kézzel formált bogrács gömbös aljú, a nagyméretű és vastag fülhöz képest vékony falú és gondosan eldolgozott felületű volt. Ezekben a késő avar falvakban a fölszíni megfigyelések szerint a házak két sorban, egymástól nagyobb távolságra álltak, vagy félkör alakban helyezkedtek el. A telepeken élő emberek földművelő, letelepült életmódot folytattak. A kézzel formált cserépüstök a 8. század második felében, de főként a 9. század elejétől jelentek meg Dél-Oroszországban a szaltovói kultúra népeinél.

Ezek alapján föltételezhető, hogy az alföldi késő avar kori műveltség és a szaltovói kultúra között bizonyos kapcsolatokkal számolhatunk. Ezek az adatok fontos bizonyítékai annak, hogy Röszke területén még a 9. században is éltek avarok. A 9. század bonyolult és még kevéssé tisztázott történetéhez kapcsolódik az avar birodalom bukása.

 

 

A honfoglaló magyarok

 

Egy kis történelem

A Levédiában, majd Etelközben élő magyarok már a 9. század folyamán megfordultak a Kárpát-medencében. Az első adatok erről 862-ből valók. 881-ben már a mai Bécs környékén harcoltak. A keleti frankok 892-ben szövetséget kötöttek a magyarokkal Szvatopluk morva fejedelem ellen. 892-894 között viszont őseink Szvatoplukkal kötöttek szövetséget, és 894-ben keltek át a frankok fönnhatósága alatt álló Dunántúlra. 894-ben a bizánci birodalommal kötött szövetség értelmében hadba vonultak a bolgárok ellen. Simeon bolgár cár Szilisztra és Preszláv környékén is alulmaradt a magyarokkal szemben.

Őseink a sikeres hadjárat következtében kivonultak Bulgáriából, időközben Simeon cár békét kötött Bizánccal. A kazároktól és az úzoktól elűzött besenyők nyugat felé menekültek, és 895-ben megtámadták a magyarok etelközi szállásterületét. Így a bolgárokat a vereség, a besenyőket az etelközi területek birtokbavétele kovácsolta szövetségbe. A bolgárok és a besenyők két oldalról jövő támadása miatt a magyarok súlyos vereséget szenvedtek. Ebben a helyzetben nem volt más választásuk, mint nyugatra vonulni, a biztonságot ígérő Kárpát-medencében védelmet keresni a támadók elől. Ezt megkönnyítette, hogy őseink már korábban megismerkedtek ezzel a területtel, sőt birtokba akarták venni. Így a honfoglalás egyszerre volt céltudatos foglalás és a besenyők elől való menekülés. Először Erdélyt szállták meg. 896-tól a keleti frank fönnhatóság alatt álló Dunántúlra a legnagyobb veszélyt a magyarok jelentették. 896 és 899 között megszilárdították uralmukat a Garam-Duna vonaltól keletre eső területeken. Arnulf keleti frank uralkodó szövetséget kötött a magyarokkal Berengár itáliai király ellen. 899-ben egy kisebb magyar sereg hosszabb időt töltött Itáliában és a Brenta folyó mellett győzelmet aratott Berengár hadai felett. A magyarok a telet Itáliában töltötték, és ekkor értesültek szövetségesük, Arnulf császár haláláról. Visszavonulóban alaposan fölprédálták a tartományt, majd követeket küldtek a bajorokhoz, hogy a morvákkal szemben támogatókra leljenek. A morva területek egy részét el is foglalták, sőt Bajorországba is betörtek, és egészen az Enns folyóig hatoltak. 902-ben végleg leszámoltak a morvákkal, ami a morva állam elpusztításával járt együtt. A 900-as évek elején sorozatos háborúskodás kezdődött a bajorokkal a magyarok által megszállt Dunántúl miatt. 907-ben a Pozsony vidékén lezajlott csatában a bajorok vereséget szenvedtek, és így a magyarok az Enns folyóig megteremtették hatalmukat. Ezzel a magyar honfoglalás befejeződött.

 A lelet

 Röszke területéről három olyan telepet ismerünk, ahol gyéren ugyan, de kimutathatók a 10. századi megtelepülés nyomai. Az 52. lelőhelyen egy 8-10 századi kisebb falura utaló kerámiatöredékek kerültek elő. A 77. lelőhelyen szórványos honfoglalás kori cserepek alapján szintén kisebb településre lehet következtetni. 1961-ben Vastag József a kancsalszéli iskola mellett öt honfoglalás kori kerámiatöredéket gyűjtött (80. lelőhely).

1961-ben a Ladányi-dűlőben a Bata- és az Oltványi-tanya között földmunka során csontváz került elő, amelyet a találók teljesen földúltak. A megmentett leletek a következők voltak: két körte alakú vaskengyel, három rombusz alakú nyílcsúcs, nagykarikás csikózabla, vascsiholó töredéke, lószerszám, hevedercsat és egyéb vastöredékek. A másik csontváz felsőtestét is földúlták, de ennek ellenére itt mód nyílt arra, hogy a temetkezést részletesebben megfigyeljék.

Az északnyugat-délkeleti tájolású sírgödörben 85 cm mélyen egy női csontváz feküdt. A felsőtest csontjai között 18 gyöngyöt, valamint kéttagú ezüst csüngős díszt találtak.

A felső rész korong alakú, középen kidudorodással, az alsó rész csöpp alakú, és gyöngykörös kerettel van díszítve. Mindkét lábfejen korong alakú, közepükön bemélyített és aranyozott, ezüstből készült lábbeliveretek voltak, melyeknek száma elérte az 54-et. A bal lábfejnél jól megfigyelhető volt, hogy a veretek három sorban helyezkedtek el. A lábfejek mellett egy-egy vállba kovácsolt fülű kengyel volt, a nyereg valószínűleg közöttük helyezkedett el. A jobb lábfej előtt csikózablát találtak, a jobb szeméremívnél pedig vaskést. A sírból lócsontok is előkerültek.

A 70. lelőhelyről egyaránt ismerünk honfoglaló és avar sírokat. A fönti két sír is innen származik. Az 1902-i föltáráskor zömében honfoglalás kori sírokat találtak. A második sírban vállba kovácsolt fülű kengyelpár, csikózabla és lócsontok voltak. Ezek a honfoglalók legjellegzetesebb halottas szokásáról, a részleges lovas temetkezésről árulkodnak. A röszkei temetkezésekben ennek a szokásnak arról a változatáról van szó, amikor a lovat megnyúzták, de a koponyát és a lábszárcsontokat a bőrben hagyták, és ezt a kengyelpárral és a zablával együtt a halott lábához tették. A lovas temetkezés minden bizonnyal rangjelző volt, valószínűleg a szabadok közül sem mindenkit temettek el ezzel a rítussal. Négy részleges lovas temetkezéssel számolhatunk, a nyílcsúcsok fegyveres férfisírokat jeleznek.

Az 1902. évi ásatáskor melléklet nélküli vagy csekély melléklettel ellátott sírok is előkerültek.

Az 1961-ben napvilágot látott második sír rangosabb nőre utal. A kéttagú ezüst csüngődíszek a kaftán alatti ruhát díszítették, a hordó alakú, csurgatott paszta- és kéttagú gyöngyök a nyakat ékesítették. A lábbeliveretek nagy száma díszes csizmára mutat. A leletanyag csonkasága miatt a sírok pontos korára nem lehet következtetni. A röszkei leletek az egész 10. század folyamán általánosnak tekinthetők.

 1959. március 6-11. között Trogmayer Ottó leletmentő ásatást végzett Király Imre Nagyszéksós 685. sz. tanyája melletti kis dombon (76. lelőhely). A korábbi szőlőaláforgatás a sírok egy részében kárt tett, így csak három sír került elő.

Az első sír 60 cm mély, nyugat-keleti tájolású, földúlt temetkezés, a koponyán erős bronzpatina nyomaival; a sír egyéb mellékletei elkallódtak.

 A második sír 53 cm mélyen fekvő, nyugat-keleti tájolású női váz, amelyet részben földúltak. A koponyánál két nyitott végű rosszezüst karika, a bal kézcsontoknál egymásra hajtott végű ezüstgyűrű, a lábszárcsontok fölött mintegy 20 cm-rel vascsiholó, a sír földjében vaskés. A harmadik sír 70 cm mélyen fekvő női csontvázát összedobálták, az embercsontok között két lólábszárcsontot találtak. Föltehetően ehhez a sírhoz tartozott az a koponya, amelyet a temetkezéstől néhány méterre 50 cm mélyen leltek. Egyrészt a leletanyag hiányossága, másrészt a sírok földúltsága miatt nehéz ennek a kis temetőrészletnek az értékelése. A második sír nyitott végű, 30 mm átmérőjű hajkarikái, a 11. század elejénél nem keltezhetők későbbre. Egymásra hajtott végű gyűrűt a 10. századból is ismerünk, de a 11. században gyakrabban tűnnek föl ezüstből készült példányok.

 A harmadik sír részleges lovas temetkezésre utal. A három sír a 10. század végére, esetleg a 11. század elejére keltezhető. A 70. lelőhely temetőjét legkésőbb a 10. század közepén nyitották meg, de bizonytalan, hány évig használták. A 76. lelőhely temetőjét az ezredforduló tájékán kezdték használni, és lehetséges, hogy később is ide temetkeztek. A temető megnyitása kapcsolatban lehet a Géza fejedelem idejében meginduló államszervező tevékenységgel. Ez ugyanis több esetben áttelepítésekkel jár, és elképzelhető, hogy ekkor Röszke területére új népesség jött, amely önálló temetőt nyitott.

 

 

Az Árpád-kor

 

 A község területén hét esetben kerültek elő olyan leletek, amelyek Árpád-kori településekre utalnak. Az alföldi falvakra jellemző, hogy területüket gyakran árkok szabdalják, és közöttük nagyobb üres területek helyezkednek el. A földbe mélyített házak alapterülete általában 2,53 x 2-4 m, a lépcsős bejárat a déli vagy a keleti oldalon volt. A házaknak főként nyeregtetejük volt. Oldalaikat néha fával bélelték, általában kő- vagy agyagkemencék álltak bennük. Sok külső kemence, munkagödör és verem került elő, ezek földművelésre és ipari tevékenységre utalnak. Szarvasmarhát, lovat, juhot, kecskét és sertést tartottak. Vadállatok és halak szinténfontosak voltak az Árpád-kori magyarság táplálkozásában.

1966 tavaszán Kószó János Tisza sor 45. sz. telkének gazdasági udvarán faültetés alkalmával csontvázakat találtak (82. lelőhely). Május 20. és június 6. között Bálint Alajos leletmentő ásatást vezetett. A 3,2 x 8 m nagyságú szelvényben 63 sírt tárt föl 18 gyermek, 21 férfi, 18 női valamint 6 bizonytalan nemű temetkezést találtak. A sírok főként a délnyugat-északkeleti tájolást követték. Volt sír, amelyben egymás fölött nyolc csontváz volt elföldelve. Ugyanebből a szelvényből egy 14-15. századi épület maradványai is napvilágra került, valamint egy 2 m átmérőjű toronyalapozást is találtak. Lehetséges, hogy a templomot átépítették, és ez ad magyarázatot a torony jelenlétére.

 A 16., 27., 30., 49. és 60. sírokból pártaövek kerültek elő. A 60. sír kivételével jellegzetesen gótikus, rozetta alakú bronz övveretek láttak napvilágot, amelyeket különböző anyagú övekre szögecseltek föl. A 60. sír esztergályozott, csontos övet tartalmazott. A leletanyagot a párhuzamok alapján a 14. század második felétől a 15. század közepéig, esetleg végéig keltezem.

 A 9. sír koporsópántjai és a 23. sír koporsódeszkái igazolják, hogy koporsót használtak. A 15. sírból barnássárga színű, gömbös testű üvegpalack került elő. A 18. sír kettős bordával díszített bronz pántgyűrűje, valamint a 35. sír kis bronz pecsétgyűrűje is megerősíti a sírok keltezését. Az eddigiek alapján templom körüli temetővel számolhatunk, és a sírokat is a templom tengelyének irányában, délnyugat-északkeletre tájolták. A templomalapozás és a sírok egymásra rétegződése is azt valószínűsíti, hogy a föltárás a temetkezés szempontjából a legfontosabb helyet, vagyis a templomhoz közel eső területet érintette. Sajnos csak kis területet tártak föl, és így nem tudjuk meghatározni, mikor építhették a templomot. Ennek ellenére valószínű, hogy az Árpád-korban, lehetséges, hogy már a 11-12. században. A temető először 1439-ben említett Rezke faluhoz tartozott. A fölszentelés után a környező falvak lakói a 15. század végéig folyamatosan temetkeztek a templom körüli temetőbe. Elképzelhető, hogy még ennél későbbi sírok is napvilágra kerülhetnek. Ezt valószínűsíti az is, hogy a terepbejárások során sok középkori településnyom vált ismertté. Röszke késő középkori településéről az ország hasonló korú, föltárt falvainak párhuzamai alapján alkothatunk képet.

A falvak víz közelébe települtek, de a település szinte állandóan kiemelkedik környezetéből. Egyetlen hosszú főutcából állt, amelynek mindig volt központi része. Itt állt a templom és néhány nagyméretű ház, amely eleve gazdagabb, rangosabb embereket föltételez. A falu többi háza az utca két oldalán helyezkedett el, egymástól átlag 40-70 m távolságra. Leggyakrabban elejükkel északkeletre és délkeletre építették. Ajtajuk a konyhába nyílott, és a nyílt tűzhely a bejárattal szemben, abban a hátsó sarokban volt, ahová a szemeskemence - és ha volt -a konyha hátsó falához épített sütőkemence is torkollott. A ház falának gondosan földbe ásott ágasfákból erős és szilárd vázat készítettek, a hézagokat sárral töltötték ki. Az épületeket nem vagy csak alig (10-12 cm mélyre) süllyesztették a földbe. Az ablakok helyére a leletanyag egyelőre nem nyújt támpontot. A tetők váza szelemenes volt. A házak alaprajzában nagy volt a különbség: általában két-öt helyiségből álltak, hosszúságuk 15-35 m között váltakozott. A leggyakoribb a háromhelyiséges ház lehetett. Legfontosabb szerepe a kemencés helyiségnek volt. A második volt a lakószoba, a harmadik a kamra. A házakhoz több esetben pajta, ól, esetleg pince csatlakozott, és az épületek körül egész sor verem volt beásva.

Röszke területe tehát az újkőkor korai szakaszától folyamatosan lakott volt. A víz közelsége, a földművelésre és állattenyésztésre egyaránt alkalmas természeti környezet mindig vonzotta az embereket hosszabb-rövidebb ideig tartó megtelepedésre. A község területéről előkerült leletek közül a nagyszéksósi világhírűvé vált.